Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU edu.gotoit.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego edu.gotoit.pl prowadzonego GOTOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 8961620558, REGON: 524066068, KRS: 0001010915 z siedzibą pod adresem: ul. Słoneczna 9A, 55-080 Smolec, e-mail: adam@gotoit.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
   2. Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   3. Polityka prywatności – oznacza dokument Sprzedawcy traktujący o prawach i obowiązkach Klientów oraz o procesach zachodzących w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę oraz o wykorzystywaniu plików „cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://gotoit.pl/polityka-prywatnosci/ 
   4. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;
   5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://edu.gotoit.pl/index.php/regulamin/;
   6. Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
   7. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://edu.gotoit.pl/, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
   9. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
   10. Sprzedawca – GOTOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 8961620558, REGON: 524066068, KRS: 0001010915, ul. Słoneczna 9A, 55-080 Smolec, e-mail: adam@gotoit.pl, tel. 509437668 prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 2. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
  2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
  4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
  5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
  6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter)
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   1. głównych cechach Produktu,
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
   3. możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
  8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
  10. Do zawarcia Umowy dojdzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Sprzedawcę treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek, gdyby Klient chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Sprzedawca zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny.
 4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
  2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
  3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
  4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób :
   1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
   2. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
  5. Płatności są obsługiwane przez trzy spółki:
   1. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357
   2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186
   3. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
   4. easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000821672, NIP: 9512554309, REGON: kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
  6. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu w formie cyfrowej lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu w postaci dostępów do platformy szkoleniowej następuje po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
  7. Dostawa Produktów jest darmowa.
  8. Sprzedawca w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.
  9. W przypadku korzystania z comiesięcznej płatności kartą płatniczą z użyciem serwisu www.easycart.pl, Klient korzysta z okresu próbnego (np. 14 dni, jeśli taki został określony w ofercie), a następnie zobowiązuje się do płatności comiesięcznych przez czas określony w ofercie. Po okresie spłaty Klient może nadal korzystać z materiałów bez dodatkowych opłat.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania (lub 30 dni, jeśli tak jest określone w ofercie). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
  2. W przypadku rozpoczęcia płatności cyklicznych z użcyciem seriwsu www.easycart.pl Klient może anulować kolejne płatności bez podania przyczyny tylko w ciągu 14 dni od podłączenia karty płatniczej do serwisu.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
  4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni (lub 30 dni, jeśli tak jest określone w ofercie) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
  7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi:
   1. wobec Umów o świadczenie Usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie;
   2. wobec Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.
  2. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową tj. sprzeczny z treścią udzielonej Rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.
  3. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
  4. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w Umowie czas jego dostarczania.
  5. W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą żądanie. 
  6. Konsument może:
   1. doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z pkt 1;
   3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
   4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od pisma reklamacyjnego.
  8. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
  9. Rękojmia na Produkty wobec Klientów, nie będących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. 
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.
  2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.
  3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
  4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
   2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
   3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
   4. dostęp do Internetu,
   5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
   6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
  5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email adam@gotoit.pl pod adres lub listownie na adres Sprzedawcy.
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Serwisu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Produktu. Sprzedawca może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą  odpowiednią adnotację.
 8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności [https://gotoit.pl/polityka-prywatnosci].
 9. PRAWA AUTORSKIE
  1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
  2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
  3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
  5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 roku.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Copyright © 2024 GOTOIT sp. z o.o.


RegulaminPolityka Prywatności